מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

אהוב לשמיים ואהוב לבריות/ הרב אלעד זנודה ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

אהוב לשמיים ואהוב לבריות/ הרב אלעד זנודה ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

אהוב לשמיים ואהוב לבריות/ הרב אלעד זנודה ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

א.הצגת הקושיות.

במסכת גיטין[1] מובא ויכוח מעניין בין ר' הונא ור' חסדא האם צריך לקום לפני גניבא.

אחד מהם טען  שגניבא הוא ת"ח ולכן צריך לקום ולכבד ס"ת מהלך ומאידך טען חברו שאין צורך לקום ,מכיוון שהוא מזלזל בתלמידי חכמים ולכן אע"פ שהוא גדול בתורה אין לקום לפניו.

כאשר מגיע אליהם גניבא הוא חש שיש ויכוח באוויר ומנסה להבין את נושא הוויכוח , החכמים משיבים  שהם דנים ברוחות, לאחר מכן הגמרא דנה איזו רוח  מסוכנת,איזו רוח מייבשת את הצמחים וכו'.

 תשובה זו ,לכאורה,אינה מובנת: האם החכמים "משקרים" לגניבא-"מדבר שקר תרחק"?

ויתרה מכך אם החכמים מנסים להתחמק , שיענו רעיון שדומה או מזכיר את הויכוח שהם דנו בו,  מה הקשר בין תוכן דבריהם לבין רוחות?

הגמרא במסכת מנחות[2] מספרת שהעולם הזה נברא באות ה והעולם הבא נברא באות י.

מה משמעות האותיות?

בנוסף נתבונן במדרש על יעקב שמחליט לעזוב את בית הוריו ולברוח לחרן מחשש לפגיעה מעשיו אחיו.

מובא במדרש רבה[3] כך:

"וישכב במקום ההוא,ר' יהודה אומר כאן שכב,הא כל יד' שנה שהיה מוטמן בבית עבר ומשמש לעבר לא שכב...ר' יהודה אומר חמש עשרה שיר למעלות שבתהילים מה טעם שיר המעלות לולא ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל-ישראל סבא".

לכאורה לא מובן מה הקשר בין יעקב שלא שכב בבית שם ועבר לבין  חמש עשרה שיר המעלות?

ובנוסף הגמ' במס' סוטה[4] :

"איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן".

 לכאורה הגמ' טעונה ביאור מדוע אם אין ביניהם שכינה אש אוכלתן?  

ב.היסוד של הנצי"ב.

הנצי"ב מוולו'זין בהקדמתו לספר בראשית מסביר מדוע ספר בראשית נקרא בפי חז"ל ספר הישר ולא ספר הצדיקים.

בתוך דבריו מובא כך:

"ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות אף־על־גב שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסוּת ישוב הארץ".

הקב"ה לא מחפש צדיקים נסתרים אלא  את ה"לב" של כל אחד ואחד שלא יפגע בחברו ולא ינסה להתנכל אליו,ושכל אחד יבין את תפקידו וייעודו לתרום לעולם.

ג.ישוב הקושיות.

לפי זה ניתן להבין את הקושיות שהקשינו לעיל.

ראשית נסביר את שלושת הקושיות האחרונות.

בגמ' במסכת סוטה ניתן להסביר כך- אם ניקח מהאיש את האות י ומהאישה את האות ה נקבל אש, לכל אחד מבני הזוג יש תפקיד.

האות י מסמלת את העולם הבא את העולם הרוחני, שם "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה", לעומת האות ה שמסמלת את העולם הגשמי שבו הנשמה קשורה לגוף ואחד מחיה את השני(לפי הנצי"ב מוולוזי'ן לחם נקרא בשמו כי תפקידו להלחים-לחבר בין הגוף הגשמי לנשמה הרוחנית).

כאשר כל אחד מבני הזוג יודע מה תפקידו בקידום הבית אזי זכו שכינה ביניהם,אך אם לא זכו אש אוכלתן כי כל אחד נקלע לבעיות של השני אז המריבות  אינן לשם שמיים,אך כאשר כל אחד מקיים את תפקידו,  גם אם ישנן מריבות הן לשם שמיים.

כך מסופר על הגר"ש אוירבעאך שכאשר נפטרה אשתו אמר הרב בלוויה שהוא אינו צריך לבקש ממנה סליחה ומחילה על כל המריבות,שאלו מקורביו לפשר הדבר והשיב להם הרב שכל המריבות והמחלוקות שהיו להם היו לשם שמיים ולכן המריבות היו לתועלת  ואין כאן צורך להתנצל.

 לפי הדברים אנו מבינים שהחיבור בין חומר לרוח מסומל ע"י המספר 15 ולכן גם יעקב כדי לדעת ולחבר את המינון הנכון והיחס בין עולם החומר לעולם הרוח הוא קודם צלל  בים התורה הקדושה ולאחר מכן חיבר בין העולמות.

לכן בבית המקדש היו 15 מדרגות שהפרידו בין עזרת הגברים לעזרת הנשים כי זהו החיבור הנכון בין הרוח לחומר ושכל אחד מבני הזוג עושה זאת בצורה הנכונה אז "זכו שכינה ביניהם".

בגמרא בסוף מסכת ברכות[5] מובא  :

"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".

לכאורה אין זה מובן, איך ריבוי דעות ומחלוקות מביא לידי שלום? להיפך זה מביא לידי שנאה ומדון, מדוע מתארת זאת הגמרא כאידיאל חשוב ומקובל בחברה?

אלא מבאר זאת במתיקות הראי"ה קוק בספרו עין אי"ה כך:

"יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה כי אם ע"י צביון אחד בדעות ותכונות, א"כ כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחכמה וע"י המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן כי השלום האמיתי אי אפשר לו שיבוא כי אם דווקא ע"י תואר של ריבוי השלום.  הריבוי של שלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות שיש בחכמה, ויתבררו איך כולם יש להם מקום כל דבר לפי ערכו ועניינו. ואדרבה העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, כשמתגלה החכמה האמיתית לכל צדדיה יראו שרק ע"י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקות, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק ודעת ה' ואהבתו ואור תורת אמת".

כאשר ישנן דעות מרובות ניתן ללבן ולזכך את הדברים ולהוציא את האמת לאור ולכן תלמידי חכמים מוסיפים שלום ומגדילים את אור האמת העולם.

כאשר כל אחד מבין את ייעודו ואת תפקידו ועושה זאת לשם שמיים ממילא כל המחלוקות הן למטרה אחת וממילא עתידות להתקיים, "כי ממך הכל ומידך נתנו לך"(דה"י א,כט).

ד.סיכום.

לאור הדברים ניתן להבין את היסוד שהחכמים רואים את גניבא אך מסתפקים,כי מחד גדלותו בתורה ממריאה שחקים וצריך לכבדו אך מאידך הוא מזלזל בחכמי ישראל.

תשובת החכמים לגניבא היא שהם דנים ברוחות ואין הם "משקרים" אלא דוברים אמת, ידועים דברי המשנה באבות[6]:"כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו".

כעת מתברר לנו שכבוד שמיים הינו חשוב אך זלזול בבני אדם ואי עשיית הישר חמורים אף יותר מכבוד שמיים,ולכך התכוון הנצי"ב בדבריו שספר בראשית נקרא ספר הישר כי האבות רצו ללמד אותנו שהיסוד של כל דבר הינו קודם להיות ישרים בעיני בני האדם ואח"כ צדיקים גם כלפי שמיים.

אנו נמצאים כעת בימי חודש אלול חודש הרחמים והסליחות,וידועים דברי חז"ל שאלול הינו ר"ת של אני לדודי ודודי לי כי המלך נמצא בשדה וזה הזמן לחזור בתשובה שלימה.

אך לאור הדברים ניתן להביא הסבר נוסף אלול ר"ת- אהוב לבריות ואהוב לשמיים.

קל מאוד להיות אהוב לשמיים לקיים מצוות ולהתפלל תפילת עמידה זמן רב, אך להקפיד לא לפגוע בחבר, לא לרכל עליו וכו' זה כבר יותר קשה.

לכן מגיע חודש אלול לעורר אותנו לשוב בתשובה שלימה ולהתחזק בלימוד תורה ובקשר בין אדם לחברו.

"איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". [1] מסכת גיטין דף לא' עמוד ב'.

[2] מסכת מנחות דף כט עמוד ב'.

[3] בראשית רבה פרשה סח'.

[4] מסכת סוטה יד עמוד ב'.

[5] מסכת ברכות דף סד עמוד א'.

[6] מסכת אבות פרק ג' משנה י'.

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה