מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

בדרכו של ר' עקיבא – מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

בדרכו של ר' עקיבא – מו”ר הרב חיים דרוקמן שליט”א

בדרכו של ר' עקיבא – מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

הגמרא (יבמות סב, ב) מספרת לנו שהיו לו לר' עקיבא עשרים וארבעה אלף תלמידים ברחבי הארץ וקרה אסון קשה ביותר, כולם מתו באותו זמן, שבין פסח לשבועות, "והיה העולם שמם" – מתורה, נוצר חלל רוחני נוראי, השתררה שממה רוחנית אדירה. הלך ר' עקיבא והתחיל ללמד חמשה תלמידים חדשים "והם הם העמידו תורה אותה שעה".

ממעשה זה יכולים בוודאי אנחנו ללמוד על כוחם של יחידים, על העובדה שיחידים יכולים לחולל מהפך ולשנות לחלוטין את המציאות.

אבל מנין ידע זאת ר' עקיבא? מה חשב ר' עקיבא כשהתחיל ללמד את חמשת תלמידיו החדשים? מהיכן למד ר' עקיבא שאסור להתייאש גם במצב הקשה ביותר? צריך רק להמשיך וללמד תורה, ובתורה יש עוצמה בלתי רגילה להאיר את המציאות ולרומם אותה.

מספרים לנו חז"ל (אבות דרבי נתן פרק ו') על הנסיון האישי של ר' עקיבא:

"בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. והיה רבי עקיבא מתמיה על זה. אמרו לו: עקיבא, אי אתה קורא (איוב יד, יט) "אבנים שחקו מים"? מיד היה ר' עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל את הקשה – דברי תורה שקשין כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה".

והרי התחלת הסיפור הוא: "בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום", וסופו: "מיד חזר ללמוד תורה", ולכאורה היה מתבקש להיכתב: "מיד התחיל ללמוד תורה"?

נכון הוא ש"בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום", אלא מה שהביא אותו להתחיל ללמוד תורה, זו היתה רחל, בתו של כלבא שבוע שר' עקיבא עבד אצלו כרועה, והיא התרשמה מאד מאישיותו וממדותיו הנעלות והביעה את נכונותה להנשא לו, אם ילך ללמוד תורה (כתובות סב, ב). אלא אחרי שר' עקיבא כבר התחיל ללמוד תורה, התעוררו אולי אצלו קשיים. זה כלל לא פשוט לאדם בן ארבעים שנה שלא למד כלום, להתיישב ולהתחיל ללמוד. מי יודע אם לא עלו לר' עקיבא מחשבות של יאוש: אולי זה לא בשבילי, אולי אינני מסוגל, אולי עברתי את הגיל. ואז הוא נתקל באבן החלולה על פי הבאר, וכשהסבירו לו שטיפות המים שיורדות כל הזמן על האבן יצרו את החלל, חשב ר' עקיבא: איך זה קרה בפועל? ירדה טיפה ראשונה על האבן – אין אפילו שום סימן באבן. כך היה גם בטיפות הבאות. רק אחרי רבבות של טיפות שירדו על האבן – והאבן אבן – ירדה עוד טיפה ונוצר החלל. אמר לעצמו ר' עקיבא: בודאי שלא הטיפה האחת הזאת לבדה יצרה את החלל באבן, אלא הוא נוצר בכח כל הטיפות כולן. כל הטיפות הקודמות ריככו את האבן ובכח כולן נוצר החלל. תופעה זאת, המשיך ר' עקיבא לומר לעצמו, היא מסר כל-כך חשוב עבורי. אם לימוד התורה קשה לי, בינתיים, אסור לי בשום פנים להתייאש. צריך להמשיך לטפטף בטיפות של תורה. עוד טיפה של תורה ועוד טיפה של תורה והתורה בודאי תחדור ללבי.

מכאן למד ר' עקיבא שגם בכלל ישראל אסור להתייאש, אפילו כאשר המצב הנו קשה ביותר. צריך רק להמשיך ולטפטף בטיפות של תורה, אשר בהן עוצמה אדירה, שבכוחה לחולל מהפך ולשנות את המציאות.

בדורנו ההסתוריה חזרה על עצמה. היתה בזמנו דרך חד סטרית של עזיבת תורה ומצוותיה, גם בין נערים ונערות מבתים טובים ביותר. ילד שהתחנך בבי"ס יסודי דתי, גמר עם כל היהדות שלו, כאשר סיים את כיתה ח'. "הוא הוריד את הכובע" – היינו אומרים. כיפה – מאן דכר שמה?! מי חלם אז בחלום הוורוד ביותר שאי פעם ילכו עם כיפה ברחוב?! אפילו יהודים יראי שמים, שלא עבדו במוסדות דתיים, הלכו בעבודתם גלויי ראש. והיתה חרדה גדולה: מה יהיה? מה עושים כדי לשנות מציאות נוראה זאת?!

לשם כך הוקמה אז תנועת בני-עקיבא, תנועת הנוער הדתית החלוצית, במגמה לעצור את הסחף הזה, לזקוף את קומתו של הנוער הדתי  ולמנוע את התרחקותו מן התורה.

אלה היו טפטופי התורה הראשונים, שהביאו להקמתה של ישיבת בני-עקיבא הראשונה בכפר הרואה.

בימים ההם, ישיבה – היתה מציאות שלא מעלמא הדין. הישיבות הוותיקות הלכו והתרוקנו, והנוער הארץ-ישראלי מהיישוב החדש, לא העלה כלל בדעתו ללכת לישיבה. יצא אז ספר על החינוך העברי, ובו פרק על הישיבות, שהסתיים בקביעה כי "הישיבות הן נחלת העבר שאין לשוב אליהן". כמה סמלי הדבר, שבאותה שנה קמה ישיבת בני-עקיבא בכפר הרואה, שהוותה יסוד למהפכת התורה בישראל בדורנו.

מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל הלך בדרכו של ר' עקיבא. גם במצב הקשה שהיה בזמנו לא התייאש והבין שכדי לשנותו צריך לטפטף בטיפות של תורה.

הוא התחיל את פעילותו ב"בני עקיבא", הגביר בה את הצד התורני ועל ידי כך הביא ליסוד ישיבת בני עקיבא הראשונה.

לעבודת הקודש שלו הצטרף מו"ר הרב אברהם צוקרמן שליט"א יבלח"א, ועל ידי טפטופי התורה שלהם במשך השנים נבנה עולם תורה אדיר: ישיבות ואולפנות, ישיבות הסדר ומכללות, מכינות קדם-צבאיות ומדרשות.

ניתן לומר בפה מלא את שנאמר על תלמידי ר' עקיבא: "והם הם העמידו תורה אותה שעה". יתרה מזאת, התקיים בדורנו לעינינו הנס הגדול של ההבטחה הא-להית ביחס לתורה: "כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא, כה).

בוגרי מוסדות החינוך שלנו מהווים מופת באישיותם, במוסריותם, באידיאליזם שלהם. הם כיום מובילים בכל התחומים הערכיים והחלוציים במדינת ישראל. הם בולטים לטובה הן באורח חייהם הפרטי, התורני והמוסרי, והן בתרומתם הלאומית המשמעותית, בכל תחום שנצרך.

אנחנו מדגישים בחינוכנו את היותנו חלק מכלל ישראל ואת משימתנו הגדולה לפעול לקדם את עם-ישראל כולו למילוי יעדיו. וזאת על ידי הארה באור תורה, שרק בכוחו להחזיר למוטב.

נוסיף להניף גבוה את דגל הציונות הדתית בשלמותו - דגל שבו מאוחדים תורה, עם וארץ; שמאחד תורה ומדינה; שמשלב תורה עם צבא – זהו החזון היהודי השלם, זוהי האמת היהודית שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שסופה לנצח ולהיות נחלת העם כולו.

נעשה את הכל כדי לסייע להנחיל אמת נצחית זאת לעם כולו. בדרך החיובית, כפי שלימד אותנו מרן הגרא"י הכהן קוק זצ"ל:

הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה

אלא מוסיפים צדק,

אינם קובלים על הכפירה

אלא מוסיפים אמונה,

אינם קובלים על הבערות

אלא מוסיפים חכמה.

לנצח את השלילה באופן אמיתי אפשר רק על ידי הגברת החיוב. חושך ניתן לגרש רק על ידי אור, אפילו מעט אור מגרש הרבה חושך, קל וחומר הרבה אור. נמשיך להאיר בעם ובמדינה באור תורת ארץ-ישראל ובעוצמה רבה.

הזכרנו את דברי הגמרא (יבמות סב, ב) על אותם תלמידי ר' עקיבא היחידים: "והם הם העמידו תורה אותה שעה". במדרש (בראשית רבה סא, ג) נאמר עליהם: "הם עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה". זאת המשימה הגדולה שמוטלת גם עלינו כיום, וזה האתגר הגדול הניצב לפנינו כיום: למלא את כל ארץ ישראל תורה, ולהגיע למציאות של " וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי ד' " (ישעיהו נד, יג).

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • נטועות בארץ

  נטועות בארץ

  תלמידות הפנימייה של אולפנת בני עקיבא סגולה החליטו ליזום נטיעות לכבוד ראש חודש שבט מסביב לפנימייה.
  המשך לקריאה