מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

חסד התשובה - מו"ר הרב חיים דרוקמן - יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

חסד התשובה - מו”ר הרב חיים דרוקמן - יו”ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

חסד התשובה - מו"ר הרב חיים דרוקמן - יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

מובא בירושלמי (מכות פ"ב, ה"ו):

שאלו לחכמה: חוטא – מהו עונשו? אמרה להם: "חטאים תרדף רעה" (משלי יג, כא).

שאלו לנבואה:  חוטא – מהו עונשו? אמרה להם: "הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל יח, ד).

שאלו לקב"ה: חוטא – מהו עונשו? אמר להם: יעשה תשובה ויתכפר לו;

היינו דכתיב: "על כן יורה חטאים בדרך" – יורה לחטאים דרך לעשות תשובה.

 

משמע שביחס לתשובה היה צורך בגילוי אלוקי מיוחד. היה צריך הקב"ה, בכבודו ובעצמו, לגלות את האופן של "יעשה תשובה ויתכפר לו". החכמה והנבואה התקשו ביותר באפשרות התשובה. במשלי, הוא ספר החכמה, נאמר: "חטאים תרדף רעה"; ובספרו של הנביא יחזקאל נאמר: "הנפש החוטאת היא תמות"; ואילו הקב"ה קובע: "יעשה תשובה ויתכפר לו!"

מהו הקושי שבתשובה? מדוע התקשו החכמה והנבואה בתשובה?

 

במה קשתה החכמה?

נתייחס בתחילה לקושי של החכמה, נתבונן בתשובה על פי הגיונה של החכמה, של השכל האנושי. פלוני חטא, עשה מעשים נוראיים, מסמרי שיער. והנה הוא מתעורר ומהרהר בתשובה; והרהור זה מוחק את כל חטאיו של העבר. כך מעיד ר' יהודה הנשיא (פסיקתא רבתי, מד):

 

דרש רבנו הקדוש: גדול כוחה של תשובה, שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה – מיד היא עולה; לא עד עשרה מילים, ולא עשרים, ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים; ולא עד הרקיע הראשון, אלא עד רקיע השביעי; ולא עד רקיע השביעי, אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד. כן הושע אומר: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (הושע יד, ב). 

 

וזהו פלא גדול: כיצד מסוגל הרהור, הרהור אחד קטן, למחוק את כל המעשים שהוא עשה?

 

כוחו של הרהור תשובה!

אנו למדים על כוחו של ההרהור גם במובן הלכתי. וכך אומרת הגמרא בקידושין (מט ע"ב):

"האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק" – אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו.

כלומר, אדם שקידש אשה, והתנה את הקידושין בכך שהוא צדיק – הקידושין חלים, ואפילו היה רשע גמור.  לכאורה, קשה. הרי אלו היו קידושין על תנאי, והתנאי היה שהוא צדיק, ואנו מכירים את האדם הזה, את התנהגותו ואת אורחות חייו, את מעשיו הנוראיים. מדובר ברשע גמור! ובכל זאת האשה מקודשת. אלא ההסבר הוא: "שמא הרהר תשובה בדעתו". עד לרגע שקידש את האשה, לפני שאמר לה: "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק" – היה הוא רשע גמור. אבל – מי יודע? אולי באותו הרגע ממש הוא הרהר תשובה בדעתו? עובדה זו מספיקה בשביל לומר שהתנאי התקיים והקידושין חלים (אמנם בספק, כי אין ודאות שהרהר תשובה בלבו; אך ניתן ללמוד מכאן, שאם בודאי הרהר תשובה – הרי שאלו קידושין ודאיים).

הרהור תשובה הוא תשובה! והרהור כזה,  מוחק מעשים! האם אפשר להסביר דבר זה בשכל?! זה אינו מובן לחלוטין. כך שהחכמה טוענת: "חטאים תרדף רעה"!

 

אבל זה עוד לא הכל. עוד יותר יש לתמוה: לפי הגיונה של החכמה, על פעולת התשובה. האדם חטא בעבר, עשה את מעשיו הרעים לפני זמן רב, וכעת, בהווה, הוא חוזר בתשובה. האם מישהו יכול להסביר כיצד מעשה שאדם עושה עכשיו יכול לפעול על דברים שהתרחשו בעבר? האם דבר זה מובן בשכל?! הרי זה בלתי הגיוני לחלוטין. אדם אינו מסוגל להשפיע על מה שהיה אתמול, ואת הנעשה אין להשיב.

על כן החכמה איננה מבינה את התשובה, והיא מכריעה ללא ספק: "חטאים תרדף רעה"!

 

 

במה התקשתה הנבואה?

הנבואה אף היא מתקשה בהבנת התשובה, אולם קושי זה הוא במישור אחר. הנבואה רואה בעיני רוחה את גודל אסונו של החטא. בעיניים רגילות, בהסתכלות אנושית פשוטה, איננו מסוגלים להעריך עד כמה נורא הוא החטא. הראיה הרגילה של המציאות איננה חודרת לראות את תוצאותיו של החטא והשפעותיו. אדם חטא, עשה מעשה שלילי, בסך הכל מעשה קטן, חסר חשיבות... אולם הנביא רואה איזה אסון התרחש ברגע זה. הנביא רואה את ההרס שגורר אחריו החטא: ראשית כל הוא פוגע באדם החוטא, לאחר מכן – הוא פוגע בסביבתו, בעם ישראל כולו, ולבסוף – הוא פוגע גם בעולמות העליונים. מלאכי חבלה נוצרים מהחטא! עד כמה נורא הוא החטא!

אמר ר' שמעון בשם ר' סימון חסידא: בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים – אין התאנה אומרת כלום; אבל לעתיד, אדם הולך ללקוט תאנה בשבת – והיא צווחת ואומרת: "שבת היא!". בעולם הזה אדם הולך ומשמש מיטתו נידה – אין מיטתו מעכבתו, אבל לעתיד אדם רוצה לילך ואשתו נידה – האבן צועקת ואומרת "נידה היא!" (מדרש תהלים עג, ד).

מגלים לנו חז"ל כי בעתיד התאנה תצווח  על חילול השבת, והאבן תזעק על שימוש המטה כשהאשה נידה. האמת היא, כי גם כיום התאנה צווחת והאבן צועקת,  אלא שהיום אוזנינו אטומות לשמוע. בעתיד תיפתחנה אוזנינו, הן תהיינה זכות וטהורות, כך שנוכל לשמוע את צווחתה של התאנה ואת צעקתה של האבן. אבל הנביא שומע אותן כיום. הנביא שומע את זעקת הבריאה כולה על החטאים שפוגמים קשות בהרמוניה שלה.

ואם כך הוא – האם ישנה משמעות לתשובה?! הנבואה מתקוממת, איננה מסוגלת לתפוס, איננה מוכנה להתפשר: כיצד תיתכן התשובה?! "הנפש החוטאת היא תמות"!

 

הרבה יותר מזה. צריך לבחון את היחס שבין החטא לעונש, אם העונש הוא מחוץ לחטא או שהעונש נובע מהחטא? ישנם עונשים שהם חיצוניים לחטא. אב שמבקש להעניש את בנו על מעשה חמור שעשה – הרי העונש איננו נובע ישירות מתוך מעשיו של הבן, אלא הוא גורם חיצוני, החלטה של האב ללמד את בנו לקח, שלא יחזור על מעשיו. במקרה כזה, אם יבקש הבן סליחה על מעשיו, יביע חרטה, יבטיח שלא ישנה במעשיו – יתכן שהאב ירחם עליו ויבטל את העונש שמגיע לו. לעומת זאת, ישנם עונשים שנובעים מתוך החטא עצמו. אם אותו הבן, למשל, החליט לקפוץ מחלון שבקומה השנייה, וכתוצאה מכך שבר את ידיו ורגליו, הרי שעונשו הוא תוצאה ישירה של החטא. כאן כבר לא תועיל חרטה; ידיו ורגליו השבורות לא תתאחינה כתוצאה מבקשת הסליחה של הבן.

הנביא מתבונן בחטא שנעשה, ורואה כיצד העונש הוא חלק ממנו, נובע במישרין מהמעשה שנעשה. העונש לחוטא איננו חיצוני למעשיו, אלא הוא תוצאה ישירה של המעשה הרע, ובעשיית המעשה הרע – נעוץ העונש שהחל כבר את פעולתו.

אם כן, שוב מתקשה הנביא: מהי משמעותה של התשובה? כיצד בקשת הסליחה מסוגלת לעצור את עונשו של החוטא?! דומה הוא החוזר בתשובה לאותו בן, שקפץ מחלון ביתו ועתה הוא מבקש סליחה על מעשיו, שודאי אין בכוחה לרפא את מכותיו!

 

"מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו"

החכמה מתקשה להבין את אפשרות התשובה. הנבואה מסרבת לקבל זאת. והנה אחרי הכל בא הקב"ה ואומר: החוטא – יעשה תשובה ויתכפר לו. אף שאינכם מבינים זאת, למרות שהדבר נוגד את הלוגיקה של החכמה והנבואה, וישנן קושיות רבות על כך – ישנה תשובה! היא קיימת! יעשה תשובה ויתכפר לו. הרהור תשובה אחד – והכל יימחק

נשים לב: איזו מתנת חסד היא התשובה! איזו מתנת שמים אדירה קיבל האדם! אחרי כל מה שעשה, אחרי כל המעשים הרעים שעשה – הוא יכול לפתוח דף חדש, דף חלק, למחוק את הכל, לנקות מעל עצמו את כל הלכלוך והזוהמה, את כל הכיעור, להתחיל מחדש. הרי זו מתנה בלתי רגילה! צריך להיות טיפש בשביל לא להשתמש בה!

*

התשובה היא ממקור החסד. בעולם הדין – אין תשובה, בדין אין מקום לתשובה. כך פותח רבנו יונה את ספרו הגדול "שערי תשובה":

מן הטובות אשר היטיב ד' יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם... ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו... ואם הרבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו – לא סגר בעדם דלתי תשובה, שנאמר: ..."שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם" (ירמיה ג, כב).

התשובה היא מהטובות שנתן ה' יתברך לברואיו, ממקור החסד.

התורה בפרשת ניצבים אומרת:

ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע...

העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ,

החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה –

ובחרת בחיים (דברים ל, טז-יט).

 

הקב"ה אומר: הבחירה בידך! יתירה מזאת: הקב"ה ממליץ: היה חכם! ובחרת בחיים!

 

התשובה – חגורת הצלה!

והנה האדם בחר בהפך החיים, הוא בחר בהפך הברכה, לא שמע לעצה האלוקית; ואף על פי כן הוא זוכה בהצלה – היא התשובה.

משל לאחד מושלך לתוך המים. הושיט הקברניט את החבל, ואמר לו: "תפוש חבל זה בידך, ואל תניחהו, שאם תניחהו – אין לך חיים!" (במדבר רבה יז, ו).

זאת ההזדמנות שלך! זאת ההצלה שלך! אם תעזוב את החבל – חייך אבודים. איזה אדם שפוי יעזוב את החבל?! החבל הוא החיים שלו. והנמשל?

כך אמר להם הקב"ה לישראל: כל זמן שאתם מדובקין במצות – "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כלכם היום" (שם).

האדם נמצא בעולם הזה בתוך ים, ים של חומר, הוא אפוף כולו בעולם חומרי. הוא עלול לטבוע בחומריות של העולם. והקברניט מושיט לו חבל – הן התורה והמצוות. הוא מורה לו: כל עוד שאתה אוחז בחבל זה בידך – לא תטבע, אתה תחיה.

והאדם עזב את החבל, הוא עזב את התורה והמצוות, ולמעשה הוא אמור לטבוע. אף על פי כן מתייצב הקברניט שנית לידו, ומגיש לו חגורת הצלה, כדי שלא יטבע למרות מעשיו. למרות שכבר נזרק אל המים, למרות שעזב את החבל – ניתנת לו האפשרות לעלות בחזרה אל הספינה. פלאי פלאים! זהו חסד אדיר, חסד שאין כמוהו – חסד התשובה!

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • נטועות בארץ

  נטועות בארץ

  תלמידות הפנימייה של אולפנת בני עקיבא סגולה החליטו ליזום נטיעות לכבוד ראש חודש שבט מסביב לפנימייה.
  המשך לקריאה