מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ואתחנן - משה רבינו כמנהיג דור המדבר/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ואתחנן - משה רבינו כמנהיג דור המדבר/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ואתחנן - משה רבינו כמנהיג דור המדבר/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

בפתיחת הפרשה, מנסה משה רבינו לבטל את רוע הגזירה החמורה שנגזרה עליו, שלא להיכנס אל ארץ ישראל. חז"ל מציינים במדרש דברים רבה, פרשה יא סעיף י', כי משה רבינו התפלל 515 תפילות, כמניין הגימטריה של המילה "ואתחנן" ולמרות זאת, סירב הקב"ה לקבל את תפילותיו וקבע: " כי לא תעבור את הירדן הזה".
מדרשי חז"ל רבים עוסקים בתיאור רצונו העז והבלתי מתפשר של משה לנסות ולהיכנס אל ארץ ישראל בכל אופן, אך בסופו של דבר, משה מת על הר נבו, עוד לפני כניסתם של בני ישראל אל ארץ ישראל.
בשיעור זה, אני מבקש לבחון את מנהיגותו המיוחדת של משה רבינו ולקבוע, כי משה רבינו אכן היה המנהיג האולטימטיבי, הטוב ביותר, האמתי ביותר, שאי פעם הנהיג את עם ישראל.
בראשית דברי, אני מבקש לשאול, מדוע התנגד הקב"ה לכניסתו של משה רבינו לארץ ישראל בצורה כה חריפה? האם באמת לא היה מקום לסלוח למשה רבינו "ו"לוותר" לו על העונש החמור?
אני מבקש להביא בפניכם מדרש, השופך אור ומבאר עניין זה לאשורו.
המדרש בדברים רבה, פרשה ז' , מציין את הדברים הבאים:
" ד"א: 'ולא נתן לכם לב לדעת' - א"ר שמואל בר נחמני: בשביל עצמו א"ל משה את הדבר הזה. כיצד? שני דברים גזר הקב"ה, אחד על ישראל ואחד על משה. אחד על ישראל - בשעה שעשו אותו מעשה (העגל), מנין? שנאמר: (דברים ט') 'הרף ממני ואשמידם'. ואחד על משה - בשעה שביקש משה ליכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה: 'לא תעבור את הירדן הזה'. ומשה ביקש מן הקב"ה לבטל את שתיהן. אמר לפניו: רבש"ע! 'סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך', ובטלה של הקב"ה ונתקיימה של משה. מניין? שנא' (במדבר י"ד): 'סלחתי כדברך'. כיון שבא ליכנס לא"י, התחיל אומר: (דברים ג'): 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה'. אמר לו הקב"ה: משה! כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך, אני אמרתי 'ואשמידם', ואת אמרת 'סלח נא', ונתקיים שלך. ואף עכשיו, מבקש אני לקיים את שלי ולבטל את שלך, א"ל הקב"ה: משה! אין אתה יודע מה לעשות? אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין? א"ל: אם 'אעברה נא' אתה מבקש לקיים, בטל 'סלח נא', ואם 'סלח נא' אתה מבקש לקיים, בטל 'אעברה נא'. אריב"ל: כיון ששמע משה רבינו כך, אמר לפניו: רבש"ע! ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תינזק צפורנו של אחד מהם".

משה רבינו מבקש מהקב"ה למחול על שני החטאים:
1.      למחול לבנ"י על חטא העגל.
2.      למחול לו (למשה) על חטא מי מריבה ולהכניסו לארץ ישראל.
הקב"ה עונה למשה, כי דבר זה איננו אפשרי והוא נחשב כאילו משה אוחז את החבל משני קצותיו. לאחר חטא העגל, ביקש משה מהקב"ה למחול לבנ"י ואכן, הקב"ה אומר לו: "סלחתי כדבריך". אך כעת, משה מוסיף ומבקש למחול גם לו על חטאו ולהיכנס לארץ ישראל. אמנם, יש לברר, מדוע בקשתו של משה רבינו להיכנס אל ארץ ישראל והסכמת ה' לכך, נחשבת כאילו מחזיק הוא את החבל בשני הקצוות?
הקב"ה מסביר למשה, כי שני הדברים הללו – הסליחה לעם ישראל על חטא העגל וכניסתו של משה רבינו לארץ ישראל, אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. אך מדוע?!
אני מבקש לומר בזהירות רבה, כי יתכן ויש כאן נימה של ביקורת של הקב"ה כלפי משה. משה הנהיג את העם גם בזמן חטא העגל וגם בזמן חטא המרגלים. משה אמנם, מבקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל לאחר חטא העגל ואכן ה' סולח, אך האם בכך תם העניין?! לא ולא!
בתלמוד הבבלי, מס' סנהדרין דף ק"ב עמ' א', כתוב:
" אמר ר' יצחק:  אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון ,  שנאמר: 'וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם'".
מדברי חז"ל עולה כי עם ישראל שילם מחיר כבד בשל חטא העגל, במשך דורות רבים, לאחר חטא חמור זה.
הקב"ה אומר למשה, כי לא ייתכן שבנ"י קיבלו את עונשם ועל כן מתו במדבר ולא נכנסו לארץ ישראל ואילו הוא, משה רבינו, מנהיגם הדגול, חטא וייכנס אל ארץ ישראל. האם ייתכן, שמנהיג שהוביל את עמו ובזמן שהיה מנהיגם, חטאו הם בחטאים חמורים, לא ישלם על כך בעצמו ובכל אופן, יזכה להיכנס אל ארץ ישראל?
נראה לי כי החידוש כאן הוא בכך, שהסיבה שמשה רבינו איננו זוכה להיכנס אל ארץ ישראל איננה רק בשל חטא מי מריבה אלא בעיקר בשל כך, שעם ישראל תחת הנהגתו, חטא בחטאים חמורים ובשל כך, לא זכה להיכנס אל ארץ ישראל.
זאת ועוד!
במידה וייכנס משה רבינו אל ארץ ישראל, יאמרו כולם, כי יתכן והעובדה שמשה רבינו נכנס לארץ ישראל ובנ"י לא נכנסו, מלמדת על כך שהקב"ה, בסופו של דבר, לא סלח להם על חטא העגל ורק כאשר יראו כולם, שגם מנהיגם הגדול לא זכה להיכנס אל ארץ ישראל – יידעו כולם, כי כשם שמשה רבינו יקום בתחיית המתים וייכנס אל ארץ ישראל, כך יזכו לכך גם בני דורו.
נראה, כי רעיון זה בא לידי ביטוי, בצורה נפלאה, גם במדרש במדבר רבה, פרשה י"ט סעיף י"ג:
" אמר לו הקב"ה למשה: באיזה פנים אתה מבקש ליכנס לארץ? משל, לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך ונשבית הצאן. ביקש הרועה ליכנס לפלטרין של מלך. אמר לו המלך: אם את נכנס עכשיו, מה יאמרו הבריות, שאתה השבית הצאן. אף כאן, אמר לו הקב"ה למשה: שבחך הוא, שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר?! עכשיו יאמרו, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא!? אלא תהא בצידן ותבא עמהן, שנאמר 'ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה'. לכך כתיב: 'לא תביא את הקהל הזה אלא שיצא עמך".

לסיום הדברים, יש לציין כאן, במיוחד, את סיומו של המדרש שציינתי לעיל ובו אומר ריב"ל את הדברים הבאים:
" אריב"ל: כיון ששמע משה רבינו כך, אמר לפניו: רבש"ע! ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תינזק צפורנו של אחד מהם".
מדברי רבי יהושע בן לוי אנו לומדים על מנהיגותו המיוחדת של משה רבינו. כאשר משה שומע על כך, שייתכן, שבכניסתו לארץ, יינזקו אלה שלא זכו להיכנס לארץ – אנשי דור המדבר – או אז – מיד אומר הוא, שאם פני הדברים הם כך, אזי ברור שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, על אף אהבתו הגדולה לארץ ישראל. זהו מנהיג אמיתי. יש לשים לב לביטוי החריף: " ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תינזק ציפורנו של אחד מהם" – דברים כדרבונות.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה