מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ויחי – האם ידע יעקב את קורות יוסף במשך שנות היעדרותו / הרב אמיר אדרעי

פרשת ויחי – האם ידע יעקב את קורות יוסף במשך שנות היעדרותו / הרב אמיר אדרעי

פרשת ויחי – האם ידע יעקב את קורות יוסף במשך שנות היעדרותו / הרב אמיר אדרעי

בפרשה זו, החותמת את ספר בראשית, אנו עדים לשיחה המתנהלת, לכאורה, בין יוסף לבין אחיו. בשיחה זו, מעלים האחים את חששם הכבד מכך, שיוסף עלול להתנכל אליהם לאחר מות יעקב אביהם. בין השאר, עולה הטענה, כי לפני מותו, ביקש יעקב מבניו למסור ליוסף, שיסלח לאחיו על כל הרעה שעשו לו.

בפרשיה זו, המצויה בפרק נ', פס' י"ד – כ', כתוב:

י"ד – " וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את-אביו:
טו - ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל
       הרעה אשר גמלנו אתו:
טז - ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר:
יז - כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע
        עבדי אלקי אביך ויבך יוסף בדברם אליו":

יש לשאול כאן שאלה אחת, מרכזית וחשובה:

מניין לנו, כי אכן יעקב ציוה את האחים לומר ליוסף, שלא להתנקם באחיו ולמחול להם על העוול הנורא שגרמו ליוסף? האם לא יתכן להניח, כי יעקב לא ידע את קורות יוסף, כולל השלכתו של יוסף לבור ומכירתו ע"י אחיו? בהנחה כי יעקב יודע מכל עניין מכירת יוסף וכו', מדוע אינו אומר זאת ליוסף אלא לאחיו?

לאמיתו של דבר, קיים דיון מרתק, סביב השאלה, האם יעקב ידע מכל המכירה של יוסף ומהשלכתו לבור.

המדרש בבראשית רבה, פרשה ק', סעיף ח', מציין:

" תני! ר' שמעון בן גמליאל אומר: גדול השלום, שאף השבטים דברו דברים בדוים בשביל להטיל שלום בין יוסף לשבטים".

 
וכן מופיע במדרש תנחומא, צ"ו סימן ז':

" אמר רבן שמעון בן גמליאל: גדול הוא השלום, שהכתיב הקדוש ברוך הוא דברים בתורה שלא היו, אלא בשביל השלום. אלו הן. כשמת יעקב, ו'יראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף' (בר' פרק נ' פס' ט"ו). מה עשו? הלכו אצל בלהה ואמרו לה, הכנסי אצל יוסף ואמרו לו: 'אביך צוה לפני מותו כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך' (שם, שם, י"ז). ומעולם לא צוה יעקב מכל אלו הדברים כלום, אלא מעצמם אמרו דבר זה".

א"כ, לפי המדרשים שראינו לעיל, נראה בעליל, כי יעקב לא ידע על מעללי בניו עם יוסף, ולכן גם לא יתכן כי ציווה את בניו לומר ליוסף למחול להם על כל מעשיהם הרעים.

בנוסף, גם הרמב"ן סבור, כי יעקב לא ידע כל ימיו, כי האחים מכרו את יוסף ושכך נתגלגל למצרים, אלא שמוסיף הרמב"ן, כי בכך נתגלתה צדקותו המיוחדת של יוסף:
" וידברו אליו את כל דברי יוסף'. יראה לי על דרך הפשט, שלא הוגד ליעקב כל ימיו, כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב, כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי (להלן פרק מ"ט פס' ג'-ז'). ויוסף במוסרו הטוב, לא רצה להגיד לו, ולכך נאמר: 'ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר וגו', ואילו ידע יעקב בעניין הזה, היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים".

הרמב"ן מציין, כי בשל היותו של יוסף בעל מוסר גדול, לא רצה לגלות ליעקב את קלקלתם של אחיו.
נראה לי, שניתן אולי להוסיף, כי בכך שיוסף בוחר שלא לספר לאביו את קורותיו ומה עשו לו האחים, מתקן יוסף את מנהגו המפוקפק בהיותו נער, לרוץ ולספר בכל פעם לאביו על מעשיהם הרעים של אחיו: "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם"(שם).
נראה, כי יוסף מבין את טעותו ולכן נמנע מלספר זאת ליעקב אביו. אין ספק, כי בכך מוכיח יוסף את צדקותו הגדולה. ספק רב אם אדם רגיל, מן השורה, היה מצליח להימנע מכך.

על כל פנים, נראה בפשטות, כי יעקב לא ידע ולא הכיר את עלילות בניו כלפי יוסף כלל.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • סגנית יו”ר ועדת תלמידים ארצית: תלמידת כיתה י”א באולפנת בני עקיבא ערד

  סגנית יו"ר ועדת תלמידים ארצית: תלמידת כיתה י"א באולפנת בני עקיבא ערד

  ברכות לנועה ואקנין, תלמידת כיתה י"א באולפנת בני עקיבא נאות אברהם בערד, שנבחרה לסגנית יו"ר ועדת תלמידים ארצית
  המשך לקריאה
 • אולפנת בני עקיבא פסגת זאב היא הזוכה בפרס החמ”ד הארצי

  אולפנת בני עקיבא פסגת זאב היא הזוכה בפרס החמ"ד הארצי

  ברכות לרב רפי קופרשטוק ולכל צוות אולפנת בני עקיבא פסגת זאב על זכייתכם בפרס החמ"ד הארצי!
  המשך לקריאה
 • צפו: חגיגות סיום הש”ס בישיבות ואולפנות בני עקיבא

  צפו: חגיגות סיום הש"ס בישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מבצע רשתי ענק, בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות בעשרות ישיבות ואולפנות בסיומי ש"ס שהתקיימו בו זמנית. צפו בחגיגות >
  המשך לקריאה