מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת וישב - 'ביקש יעקב לישב בשלווה'?! / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת וישב - 'ביקש יעקב לישב בשלווה'?! / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת וישב - 'ביקש יעקב לישב בשלווה'?! / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

לאחר כל התלאות, שחווה יעקב בבית לבן ובדרכו חזרה לארץ כנען ולאחר כל הצרות שעברו עליו ועל משפחתו, מתיישב יעקב בארץ כנען.
לכאורה נראה, כי יעקב הגיע אל המנוחה והנחלה והנה כעת יכול לנוח הוא ולשבת בשלווה.
ברם, הפסוק הראשון בפרשה, פותח בעניין זה (פרק ל"ז פס' ג'):
" וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען".
המדרש בבראשית רבה, פרשה פ"ד, סעיף ג' מתייחס לפסוק זה באומרו:
" א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לישב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אמר (השטן): לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא אלא שהם מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?
תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו, שביקש לישב בשלוה בעולם הזה, נזדווג לו שטנו של יוסף".
רש"י בעקבות דברי המדרש, ג"כ מפרש:
" ועוד נדרש בו: וישב – ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף...".

האדמו"ר מסוכטשוב, בספרו 'שם משמואל', שואל בעניין זה:
" ויש לתמוה: מה עוול מצאו בו ביעקב, שביקש לישב בשלווה, שבוודאי לא חפץ בשלווה להתענג בתענוגי העולם הזה, רק לעבוד עבודתו עבודת הקודש בלב פנוי מטרדות, וכן כל הצדיקים, בוודאי אין מגמת פניהם לתענוגי העולם הזה וא"כ, למה לא יבקשו לישב בשלווה על התורה ועל העבודה"?!
בקשה זו, של ישיבה בשלווה, מעוגנת אף בהלכות תשובה ברמב"ם, פרק ט' הלכה ב':
" ... ומפני זה נתאוו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות, שאין מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא".
א"כ, לא ברור מדוע מתנגד המדרש, כ"כ, לרצונו של יעקב לישב בשלווה בעולם הזה ולהתעסק בעניינים שברומו של עולם, ללמוד תורה ולהתקדם במעלות היראה?!

תשובה נפלאה לשאלה זו, אנו מוצאים בדברי ה"שפת אמת".
מסביר ה"שפת אמת", כי רוגזו של יוסף שקפץ על יעקב, איננו עונש, כי אם דבר חיובי שיעקב מאוד רצה בו. בטרם נסביר את העניין נצטט את דברי השפת אמת:
" ביקש יעקב לישב בשלווה – לא דיין שמתוקן להם בעוה"ב...בעוה"ז, לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף. מקודם עבר על יעקב אבינו ע"ה, מה שעבר להינצל מעשיו ולבן...ועכשיו שניצל מהם והפריש עצמו מהסיטרא אחרא, עתה בא לתקן את כל אשר עבר עליו .
ודבר זה נוהג בכל אדם, כי מקודם צריכים ללחום עם היצר הרע ולפרוש עצמו ממנו ולגבור נגד כל המחשבות והרצונות אשר לא לה' המה, ואז נעשה בן חורין מיצר הרע ואינו משועבד לסיטרא אחרא הוא בן העולם הבא...אבל הצדיק לא די לו זה, אבל צריך לחזור ולתקן את כל אשר עבר עליו מעודו עד היום הזה שנעשה צדיק והוא עניין לישב בשלווה בעולם הזה ג"כ...ומה שכתוב: קפץ עליו רוגזו של יוסף לא היה עונש על זה רק שאי אפשר לתקן הכל בלי נסיונות רבות כאלו...".
על פי העולה מדברי ה"שפת אמת" נראה, כי יעקב, בניגוד לשאר בני אדם בעולם, איננו מוכן להסתפק בפרישה מן היצר הרע ובכך לנחול את חיי העולם הבא. יעקב אבינו רוצה לתקן באופן מושלם את כל הטעויות שעשה במשך השנים. יעקב רוצה לחזור למצב שקודם החטא. רק אז יוכל יעקב לשבת בשלווה.
לפי הסבר זה מתיישב המדרש באופן נפלא:
יעקב אבינו מבקש לישב בשלווה כבר בעולם הזה, כדי שלא ייפרד מן העולם עד שכל עוונותיו יימחלו לו באופן מלא. והנה, בקשתו מתקבלת, ולכן שולח לו השטן אולי בעזרת הקב"ה את רוגזו של יוסף, הווה אומר, נסיון גדול, כדי לתקן את כל אשר עבר עליו מאז ומעולם.
זאת ועוד. נראה כי התיקון השלם בא לידי ביטוי דווקא ברוגזו של יוסף, כיוון שבעקבות פרשיית יוסף, נתגלגל יוסף למצרים וכך, יעקב אביו לא ראה אותו במשך זמן רב. יתכן, שבאופן זה, עוזר הקב"ה ליעקב לתקן במידה כנגד מידה את עשרים השנה שיעקב היה בארץ אחרת ונמנעה ממנו מצות כיבוד אב ואם. זוהי אולי רק דוגמא לחלק מן התהליך של התיקון השלם של יעקב, גם על עבירות שנעשו מאז התחיל יעקב להכיר את עצמו.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • תלמידי ישיבת בני עקיבא בניחום אבלים אצל משפחת בן יגאל

  תלמידי ישיבת בני עקיבא בניחום אבלים אצל משפחת בן יגאל

  משלחת תלמידים מישיבת בני עקיבא "אורות יהודה" באפרת ניחמה את בני משפחתו של עמית בן יגאל ז"ל והביאו להם מכתבי חיזוק מקהילות בעולם
  המשך לקריאה