מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת צו- מהותו וייחודו של קרבן השלמים/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת צו- מהותו וייחודו של קרבן השלמים/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת צו- מהותו וייחודו של קרבן השלמים/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

בפרשה צו, מפרטת התורה את אופן הקרבתם של סוגי הקרבנות השונים. בין השאר,
עוסקת התורה, בתיאור הקרבת קרבן זבח השלמים.
בשיעור זה, ברצוני לבחון מקרוב את הפסוקים הקשורים לקרבן השלמים.

בתחילת הדברים, אני מבקש להעלות שתי שאלות בעניין קרבן זה:

1. בספר ויקרא פרק ג', פס' א', מופיע הפסוק הראשון, העוסק במצות הקרבת קרבן
    השלמים כציווי לדורות:
" ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני
  ה'".
יש לשאול: קרבן השלמים, בניגוד לשאר הקרבנות, הוא הקרבן היחיד שניתן להקריבו באמצעות קרבן זכר או נקבה, לפי בחירה. מדוע?

2. בספר ויקרא, פרק י"ט פס' ה', מופיעים הדברים הבאים:

" וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצנכם תזבחהו".
יש לשאול, מדוע דווקא בקרבן השלמים, יש חיוב להקריבו לרצונו של האדם, לשם המצוה? וכי בשאר הקרבנות ,אין צורך להקריב את הקרבן ברצון הבעלים?

ראשית, ברצוני לעמוד מקרוב אחר מהותו של השם קרבן שלמים, ומדוע נקרא כך.

במדרש תנחומא סימן צ"ו, סעיף ד', שואל המדרש, מדוע קרבן השלמים הוא הקרבן היחיד הקרוי זבח?:
" ולמה נאמר זבח שלמים? שהוא עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל. היאך? העולה אין כתיב בה שלום, ולא בחטאת, ולא באשם, אלא בתודה. בא וראה, העולה היתה כולה כליל לאישים, והחטאת הייתה דמה ואמוריה למזבח, ועורה ובשרה לכהן. אבל לישראל, לא הייתה ממנה הנאה. וכן האשם. אבל התודה, הייתה דמה ואמוריה למזבח, והחזה והשוק לכהנים, ועורה ובשרה לישראל. נמצאת עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל. לפיכך נקראת זבח השלמים, שהיה עושה שלום לכל".

נראה על פי המדרש, כי ייחודו של קרבן השלמים הוא בכך, שבניגוד לשאר הקרבנות, קרבן השלמים הוא הקרבן היחיד, שהכל נהנים ממנו: הדם והאימורים של קרבן השלמים נשרפים על המזבח (לקב"ה). החזה והשוק נאכלים לכהנים ואילו שאר הבשר ועור הבהמה, נאכלים לבעלים של הקרבן (מקריב).
כללו של דבר הוא, שקרבן השלמים עושה שלום בין כולם: בין המזבח (ולכן נקרא זבח השלמים) לבין הכהנים וישראל.
רעיון השלום הוא המוטו המרכזי בקרבן השלמים וקיימים מקורות שונים, המדברים על השלום שמשכין קרבן השלמים בין ישראל לאביהם שבשמים. עניין השלום, הבא לידי ביטוי בקרבן השלמים, מופיע בצורה נוקבת ביותר במדרש תנחומא פרשת תולדות, סימן א':

" ילמדנו רבינו, על מה היו השלמים באים? כך שנה רבי חייא בר אבא בשם רבי יהודה: כל המביא שלמים - מביא שלום לעולם. אמר ר' אליעזר: בשעה שהיו זבחים בעולם - היה שלום. משחרב בית הזבחים - אין לך יום שאין בו קללה ופורעניות. ארשב"י: לעולם השלמים לשום שלום הן באין".

המדרש תולה את הצרות והמלחמות הקיימות בעולם בשל היעדרותו של קרבן השלמים דווקא.
אך בכך העניין לא תם. מטרת הקרבת קרבן השלמים איננה מסתכמת, אך ורק, בהשכנת שלום בעולם, אלא שמהותו של הקרבן היא בעיקר, השלמות הנגרמת בזכותו. באמצעותו של קרבן השלמים, מביא האדם את עצמו למילוי שאיפותיו הגדולות להשלים את עצמו.

שני עניינים אלו של שלום ושלמות, עומדים א"כ, במרכז מהותו של קרבן השלמים.

כעת ברצוני לבאר, מהי הסיבה לכך, שדווקא בקרבן השלמים, ניתן לבחור בין הקרבת קרבן זכר לבין קרבן נקבה, בניגוד לשאר הקרבנות, שניתן להקריב בהם קרבן זכר בלבד או קרבן נקבה בלבד.

רבינו בחיי, בספר ויקרא, פרק א' פס' ט', עומד על עניין זה ואומר:

" גם צריך שתתעורר במה שהיה קרבן עולה זכר ולא נקבה, והחטאת נקבה ולא זכר, והשלמים אם זכר אם נקבה, הטעם הוא, כי תכלית הכוונה בקרבן עולה שהוא למעלה מהמקום ששם מתחלקין זכר ונקבה, כלומר למעלה מן המידות שיש בהן פועל ומקבל, אבל קרבן שלמים היה בין זכר בין נקבה כי הוא לקו האמצעי המשלים בין המידות והכלול מהן, וכן שלמים אותיות משלים וכבר הזכרתי זה למעלה, ולכן כתוב בשלמים אם זכר אם נקבה...".
לדברי רבינו בחיי נמצא, כי קרבן השלמים מבטא את האמצעי המשלים בין כל המידות של האדם ולכן אין אפשרות להגיע למידה זו, אלא אם כן ישנה שלמות בהקרבה – זכר ונקבה – לפי בחירה.

עניין נוסף, המביא לידי ביטוי את הצורך המיוחד של האדם להשתדל ולהתאמץ יותר בהקרבת קרבן השלמים, הוא הציווי המופיע בספר ויקרא, פרק י"ט פס' ה':

"וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצנכם תזבחהו". שאלתנו היא: מדוע מצווה התורה, דווקא בקרבן השלמים, כי הקרבן צריך להיות מוקרב ברצון ולא בכורח?

הרב זווין, בספרו לתורה ולמועדים מבאר, כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה, שקרבן שלמים הוא הקרבן היחיד אשר מותר לאדם מישראל לאכול ממנו. דווקא בקרבן שכזה, קיימת סכנה, שהאדם עלול שלא להתכוון לקיים את המצווה ברצון. משל למה הדבר דומה? הרב זווין מבאר את דבריו על פי בדיחה עממית: בליל הסדר, לפני שתיית ארבע כוסות, אנו אומרים: 'לשם ייחוד קודשא בריך הוא...הנני מוכן ומזומן לקיים מצות שתיית ארבע כוסות של יין'.

לכאורה, יש לתמוה: וכי על שתיית יין צריך לומר 'לשם ייחוד'? מילא, אם היינו צריכים לשתות ארבע כוסות של זפת, הרי שלכאורה ברור מדוע צריך לכוון ולומר 'לשם ייחוד' במצווה שקשה לקיימה, אך מה עניין ה'לשם ייחוד' בדבר שהאדם נהנה ממנו הנאה מרובה כמו שתיית ארבע כוסות של יין?
עונה הרב זווין, כי דווקא במצווה הדורשת מן האדם ליהנות מדבר גשמי, ישנה סכנה גדולה, שמא לא יכוון לשם המצווה אלא לשם ההנאה הגופנית גרידא.

שתיית ארבע כוסות של יין היא מצוה, אשר יש בה הנאה גופנית מרובה. דווקא בעת שתיית ארבע כוסות, יש לכוון לשם קיום המצווה ולא לשם הנאת גופו. כיוצא בדבר, אף בענייננו. דווקא בקרבן השלמים, הקרבן היחיד בו מקבל מקריב הקרבן מישראל רשות לאכול מבשר הקרבן, יש להיזהר משנה זהירות ולאכול את הקרבן מתוך רצון וכוונה אמתית, לשם קיום המצווה ולא, חלילה, לשם הנאת גופו. זו הסיבה שבעטיה, דורשת התורה דווקא בקרבן השלמים, להקריב את הקרבן ברצון כן ואמתי.

נראה, כי הדברים מתקשרים אף לענייננו. בקרבן השלמים, בו האדם שואף להגיע לדרגה של שלמות, חייבת להיות כוונתו בהקרבת הקרבן שלא לשם הנאת אכילת בשר הקרבן, אלא לשם קיומה של המצווה. רק כך יכול האדם לשאוף באופן אמתי להגיע לשלמות.

לסיכום הדברים, יש לציין, כי שמו של קרבן השלמים טוען בחובו מספר עניינים: קרבן השלמים הוא המשכין שלום בין המזבח, האדם וה', הוא המעורר את האדם להיות שלם עם עצמו ודווקא הוא משמש סמל ודוגמא לצורך לעבוד את ה' בכוונה גדולה, דווקא בדברים הקשורים להנאות העולם הזה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב”ע פסגת זאב!

  פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב"ע פסגת זאב!

  אריאל יצחקוב, תלמיד כיתה י' ושוחר בתוכנית, זכה בשבוע שעבר בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר בחיפה. כל הכבוד! >
  המשך לקריאה