מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת קדושים - "הוכח תוכיח את עמיתך..." (ויקרא , י"ט, י"ז) / נחמה גונן

הגב' נחמה גונן, משמשת כרכזת האולפנות ופרוייקט "חכמת נשים", במרכז ישיבות בני עקיבא

פרשת קדושים - ”הוכח תוכיח את עמיתך...” (ויקרא , י”ט, י”ז) / נחמה גונן

פרשת קדושים - "הוכח תוכיח את עמיתך..." (ויקרא , י"ט, י"ז) / נחמה גונן

הגב' נחמה גונן, משמשת כרכזת האולפנות ופרוייקט "חכמת נשים", במרכז ישיבות בני עקיבא

שונה הפתיחה של פרשת קדושים מכל הפתיחות בספר ויקרא, שנאמר: "דבר אל כל עדת בני ישראל" ובהמשך .... "ואמרת אליהם קדושים תהיו"

מעיר רש"י במקום "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה".

סדר הלימוד הרגיל שלא בהקהל מתואר בערובין נ"ד: "תנו רבנן: כיצד סדר המשנה? משה היה לומד מפי הגבורה. נכנס אהרן, שנה לו משה פרקו, נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה. נכנסו בניו, שנה להם משה פרקם, נסתלקו הם, ישב אלעזר לימין משה, ואיתמר לשמאל אהרן... נכנסו זקנים, שנה להם משה פרקם, נסתלקו זקנים, ישבו לצדדין. נכנסו כל העם, שנה להם משה פרקם"..

כלומר, הלימוד היה בהדרגה וכל אחד לפי כוחו. משה שנה את פרקם - לפי הבנתם ומעלתם. בניגוד לזה נאמרה פרשתנו בהקהל דהיינו שכינס משה רבנו כל ישראל יחד ולימדם יחד ולא לימדם כיתות כיתות . מדוע?

"אין בישראל שלא ישיג אם ירצה לעלות בתורה ובחסידות עד הגיעו למדרגת קדוש; על כן להורות זה הקהיל את כולם להורותם, כי כל העדה מוכנים לכך" (אלשיך).

ועוד לימדנו הפרשן בעל "מאור ושמש":

"ועיקר המצוות יהיה בכנסיה יחד עם מבקשי ה' אז יוכל להשיג הקדושה העליונה... ואי אפשר לאדם שיזכה בקדושה אלא שיהיה יחד עם הקהל".

פרשתנו פונה אל כל העדה, אל הכהן בעבודתו, אל השופט כיושב על כס המשפט, אל האיכר בשעת זריעה וקציר, אל החנווני בעת שקילת המזון. אל הבן המתייחס להוריו, אל האדם הפשוט המזדמן לו, "שונא", גר, עיוור או חרש. אל המורה - החש עצמו מופקד על חינוך הבנים והבנות ועל כן חייב (זכאי) להיות מוכיח - מורה דרך.שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך".

כולנו עוסקים ועסוקים בחנוך ומתלבטים כיצד להעיר/להאיר לתלמידינו.

מצות תוכחה אינה לכל אדם ולא בכל שעה יש לנהוג בה בזהירות רבה. יש שהחבר - התלמיד אינו מוכן לקבל תוכחה והתוכחה רק תגרה אותו לעמוד על עצמאותו. ויאמר "איני רוצה שהמוכיח ירגיש שהוא קובע עבורי ושהוא יורני את הדרך הטובה ועכשיו לא אשנה את דרכי". נמצא שדוקא התוכחה קלקלה וסגרה את הדלת מפני התשובה, והמוכיח שרצה לתקן-קלקל.          

 הבה ונלמד מרבותינו מעט מחוכמת התוכחה:

אמר ר' אילעא משום ר' אלעזר ב- ר' שמעון "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע (להוכיח ויתקבל מיד), כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע"

ר' אבא אמר חובה שנאמר "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך"

(בבא מציעא ל"א, א')

לא תמיד יש צורך להגיב ,לעתים ראוי להימנע . כדוגמא: באותו יום, בבוקר, כבר הערת לתלמיד הזה. בדרך כלל, לא כדאי להעיר בשנית , אפילו לא בנושא אחר. תגובת התלמיד יכולה להיות שהמורה מחפש אותו. כוונתו הטובה של המורה תניב פרי באושים.

המוכיח צריך לשים לב לשלושה עקרונות חשובים לפני התוכחה כמו שכותב המלבי"ם:

א.     "שיהיה המוכיח נקי מחטא", כלומר ההוכחה היא לשמה ולא משום נגיעה אישית . וכן שהמוכיח הוא דוגמא טובה להתנהגות טובה ואוהב את זה שברצונו להוכיח.

ב.     "שיהיה המוכיח מוכן לקבל תוכחה" , שיהיה המוכיח יודע מכיר ומבין את מצבו של המוכח. על כן כתבה התורה "עמיתך" בפסוק וכן "אחיך" רק מנקודת מבט של אחים ועמיתים יש אפשרות להוכיח.

ג.       "בסדר התוכחה ואיכותה" כלומר שידע לסדר את התוכחה כראוי , לבחור את המילים הראויות , לא לבייש את המוכיח.  "ולא תשא עליו חטא" הלבנת פני החבר- התלמיד, הוא עוון גדול ויצא שכרו בהפסדו. בחירת המלים המתאימות, המוסיקה הנכונה, העיתוי הרצוי, המקום והסביבה האנושית הראויה- הם הם סוד התוכחה המתקבלת.                                                                                                     דברי המלבי"ם נסמכים על הספרא (מג ט):

 "אמר ר' טרפון : (מתאים לעיקרון א') אם יש בדורנו הזה יכול להוכיח

אמר ר' אלעזר: (מתאים לעיקרון ב') אם יש בדור זה יכול לקבל תוכחת

אמר ר' עקיבא אם יש בדור הזה יודע איך מוכיחים" (מתאים לעיקרון ג').

לפעמים המוכיח ראוי ומקבל התוכחה מסוגל לספוג את התוכחה אך לא תמיד מוצאים את המילים הראויות , את הדרך הנכונה לומר את הדברים. על כן נאמר "ולא תשא עליו חטא". יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות ע"י התוכחה גרמת לו בושה וחטאת לו. רצית לעשות טוב אך התוצאה הפוכה.

לרב אלשיך דרך מיוחדת בהבנת הפסוק "אל תוכיח לץ כן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" ,

מקשה האלשיך: מהי החוכמה בלהוכיח חכם? מה התועלת בכך?

תשובתו: הלץ והחכם הוא אדם אחד. בכל אדם יש גם לץ וגם חכם. יכול אתה לבוא אל עמיתך ולומר לו "לץ שכמוך מדוע אתה מתנהג כך וכך ", הרי לא ישמע לך וישנאך אך באפשרותך לפנות בדרך אחרת פנה אליו כחכם, ואמור לו "אני כ"כ מעריך אותך ואתה כ"כ חכם מדוע אתה מתנהג כך וכך" סביר שאחרי הערה בסגנון זה, התגובה של המוכח תהיה חיובית. התוכחה תתקבל ויהיה בה תועלת.

אברבנאל מוסיף - יש לשנוא את המעשים הרעים ולא את החוטא, יש להוכיח כדי שלא יחטא שוב במעשים האלה. חשוב בזמן התוכחה לא לשלול את אישיותו של מי שחטא ולראות בחטא החטאה מקרית ולא פגם באישיות. למשל תלמיד נכשל באמירת "שקר" הרי שלא נאמר לו שקרן, אלא מדוע הדברים שנאמרו אינם אמת.

הרב אריה לוין היה אומר: הציווי  של "הוכח תוכיח את עמיתך" מצוי בין שני פסוקים, הפסוק הקודם "לא תשנא את אחיך בלבבך" והפסוק שלאחריו "ואהבת לרעך כמוך". מכאן אנו לומדים כי התוכחה צריכה להיות אך ורק אם באמת ובתמים נובעת היא מתוך אהבה וחרדה לאחיך-רעך.

אנו מחנכים את תלמדינו ותלמידותינו וזכאים / חייבים  להוכיח אותם.

יהי רצון שנוכיח רק כשנהיה ראויים, בזמן הנכון, לאדם הנכון, בדרך הנכונה, ויהיו דברינו נשמעים ומהווים מנוף לתיקון, לצמיחה ולבניה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • נטועות בארץ

  נטועות בארץ

  תלמידות הפנימייה של אולפנת בני עקיבא סגולה החליטו ליזום נטיעות לכבוד ראש חודש שבט מסביב לפנימייה.
  המשך לקריאה