מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת שלח: רוחו האחרת של כלב / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

פרשת שלח: רוחו האחרת של כלב / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

פרשת שלח: רוחו האחרת של כלב / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

בחזרת המרגלים, מיד כשהם פותחים בתאור אימתם של תושבי הארץ וחוזקה, כלב משתיקם: במדבר(יג,ל):"וַיַּהַס כָּלֵב אֶת הָעָם אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נוּכַל לָה. רק אח''כ, כשהם מוציאים דיבת הארץ ומלינים את כל העם, נזכר שיהושע וכלב דברו ביחד נגד העם: שם(יד,ו) וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן וְכָלֵב בֶּן יְפֻנֶּה מִן הַתָּרִים אֶת הָאָרֶץ קָרְעוּ בִּגְדֵיהֶם:(ז) וַיֹּאמְרוּ אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר" וכו'.

מהי הרוח האחרת? האור החיים(יד,כד)אומר: " אכן פירוש הכתוב הוא על זה הדרך ועבדי כלב וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב פירוש שכר אשר היתה רוח אחרת עמו, שהגם שיהושע גם כן לא ניאץ ה' עם המרגלים אף על פי כן זה היה לו סיבה תפלת משה הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם המרגלים לבל יטעוהו מה שאין כן כלב שנכנס בגדר סכנת יצר הרע וחברתו הרשעה ותחל רוח רעה לפעמו, והראיה שהלך ונשתטח על קברות האבות, והוא אומרו רוח אחרת עמו ואף על פי כן וימלא אחרי פירוש השלים אחר רצונו יתברך, ודקדק לומר בדרך זה לצד שיש באדם ב' יועצין יועץ רע ויועץ טוב ללכת אחרי ה' והוא השלים ומילא אחרי חלק ה', וזה הוא על דרך אומרם ז"ל (קידושין לט ב) מי שבאה עבירה לידו וניצול ממנה נותנין לו שכר כעושה מצוה, וזה אינו ביהושע כי לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו מדרך השכל כי משה מנעו, ...אשר על כן זכה כלב שיקרא עבד ה' כמשה רבינו עליו השלום".

משמע, שלכלב היתה התמודדות עם יצרו ונצחו,לעומת יהושע ,שבזכות תפילת משה, לא היתה לו התמודדות. לכן ממשיך האור החיים , שכלב  זכה לשני דברים: "עוד יתבאר הכתוב על זה הדרך עקב אשר עשה ב' דברים טובים, א' היתה רוח אחרת עמו פירוש שלא הלך אחר עצת המרגלים, והב' וימלא אחרי שהשתיק העם וסתר דברי המרגלים, ושתים שלם לו ה', אחד והביאותיו וגו', ב' יורישנה, וטעם שלא הזכיר יהושע, לצד שהוא זכה מצד תפלת משה ולא הוצרך להתעצם מכחו". יש כאן הבדל בין כלב הסוער והמתמודד ובין יהושע התמים החי מכוחו של משה.

במדרש מתואר המצב המביך בו העיז כלב לומר דבריו. וז''ל: "במדבר רבה שלח טז ב זש"ה (תהלים עו) אשתוללו אבירי לב נמו שנתם אשתוללו אלו משה ואהרן ששלחו המרגלים ובאו ואמרו לשון הרע על הארץ. ולא היו יודעין מה לעשות אלא אף משה ואהרן נתרשלו את ידם, מיד עמד כלב ושתק כל אותן אוכלוסין שנאמר (במדבר יג) ויהס כלב את העם עמד לו על הספסל, והיה משתקן ואומר הס, והם שותקין לשמוע ממנו. אמר להם טובה הארץ מאד מאד אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה טובה גדולה אני מחזיק לו שנאמר (דברים א) זולתי כלב בן יפנה מהו זולתי לזה אתי יותר מששים רבוא מכם, אתם לא מצאתם ידיכם אלא כשלתם, לכך נאמר אשתוללו אבירי לב,"וכו'.

משמע, שלד' היתה ביקורת על חוסר האונים של משה ואהרון ,כך שכלב הציל המצב.

כיצד הצליח בכך? רוחו האחרת, הסוערת והמתמודדת, הביאתו לתיחכום ביחסו לחבריו, כפי שמתואר במדרש תנחומא (בובר)שלח,יט [יט] "ויהס כלב וגו' (במדבר/ יג ל).שבתחלה אמר להם אני עמכם בעצה אחתולבו היה לומר את האמת, שנאמר (ואשיב) [ואשב] אותו דבר כאשר עם לבבי (יהושע יד ז), והקב"ה מעיד עליו, שנאמר ועבדי כלב [עקב היתה רוח אחרת עמו] (במדבר יד כד), וכשבאו המרגלים, אמרו נאמן עלינו כלב, מיד עמד על הספסל ושיתק כל ישראל, שהיו מצווחין על משה, שנאמר ויהס כלב את העם אל משה, והם היו סבורים שהוא אומר לשון הרע, לכך שתקו, פתח ואמר עלה נעלה וירשנו אותה (שם שם), מיד חלקו ואמרו לא נוכל לעלות וגו', ויוציאו (את) דבת הארץ וגו' (שם /במדבר י"ג/ לא לב)". הרי שכלב התחכם ואף שיקר למרגלים ולכן האמינו לו, בתחילה. רש''י(יד,כד) אף מרחיב בתיחכום שלו: "רוח אחרת - שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב, למרגלים אמר, אני עמכם בעצה, ובלבו היה לומר האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם, כמו שנאמר (לעיל יג ל) ויהס כלב, שהיו סבורים שיאמר כמותם, זהו שנאמר בספר (יהושע יד ז) ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי, ולא כאשר עם פי". הרי שכלב שיקר ואף היה אחד בפה ואחד בלב. כבר מצאנו  שמותר לשקר מפני דרכי שלום,סכנה וכדומה.

מצאנו את כלב בתחום אחר, שוב ברוח אחרת לעומת אנשים אחרים. זהו עניין נשיאתו את מרים לאשה. מרים היתה אשה חולה שאף אחד לא רצה לשאתה לאשה , מלבד כלב

מצאנו בדברי הימים א, ב,יח-יט: " וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה, ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון. וַתָּמָת עֲזוּבָה וַיִּקַּח לוֹ כָלֵב אֶת אֶפְרָת וַתֵּלֶד לוֹ אֶת חוּר". הגמ' בסוטה דף יא: דורשת הפסוק, כך שעזובה ואפרת היא אותה אשה, שהיא מרים, אף שכתוב שהוא ילד אותה, הכוונה שלקחה ובנה אותה לתפארה, וזהו הפער בין השמות עזובה ואפרת . וז''ל הגמ' שם: "בן חצרון? +במדבר יג+ בן יפנה הוא! בן שפנה מעצת מרגלים...עזובה - זו מרים, ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה. הוליד? והלא מינסב הוה נסיב לה! א"ר יוחנן: כל הנושא אשה לשם שמים, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. יריעות - שהיו פניה דומין ליריעות. ואלה בניה - אל תקרי בניה אלא בוניה. ישר - שישר את עצמו; שובב - ששיבב את יצרו; וארדון - שרדה את יצרו; ואיכא דאמרי: על שהיו פניה דומין לורד. +דברי הימים א' ד+ ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה, אשחור - זה כלב, ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות: אבי - שנעשה לה כאב; תקוע - שתקע את לבו לאביו שבשמים. היו שתי נשים - נעשה מרים כשתי נשים, חלאה ונערה - לא חלאה ונערה הואי, אלא בתחילה חלאה ולבסוף נערה".

משמע, שהרוח האחרת, הסוערת והמתמודדת של כלב, היתה שונה מרוחו התמימה והצדקת של יהושע. לכן, גם בתחום הכיבוש והירושה של א''י הוא מוכן לתת את היקר לו מכל, את בתו עכסה, למי שמוכן להתמודד עם אנשי הנחלה שכבש, ולהורישם. ואף שהסתכן כאן בדיבורו, ד' עזר לו.

וכך מובא בויקרא רבה (וילנא)בחוקותי,לז ד: "ארבעה פתחו בנדרים, שלשה שאלו שלא כהוגן, והשיבם הקדוש ברוך הוא כהוגן, ואחד שאל שלא כהוגן והשיבו המקום שלא כהוגן. ואלו הן: אליעזר עבד אברהם ושאול ויפתח וכלב, ...כלב שאל שלא כהוגן שנאמר (יהושע טו) ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה, השיבו הקדוש ברוך הוא: אלו לכדה כנעני או ממזר או עבד היית נותן לו בתך מה עשה הקדוש ברוך הוא זימן לו את אחיו ולכדה שנאמר (שם /יהושע ט"ו/) וילכדה עתניאל בן קנז".

על אף ההבדל ביניהם, יהושע וכלב היו שקולים וד' הועיד לכל אחד כתפקידו. כך מצאנו בתוספתא בכריתות (צוקרמאנדל) פרק ד: "בכל מקום הקדים יהשע לכלב במקום אחד הוא אומר בלתי כלב בן יפנה הקניזי ויהשע בן נון, מלמד ששניהן שקולין זה כזה". אעפ'כ, משה מבין את מעלת חכמתו של יהושע, כנזכר ברמב"ן יד כד "ועבדי כלב - לא הזכיר יהושע, כי פירש לכלב שכרו שיוריש הארץ אשר בא שמה ושכר יהושע אינו ראוי לפרשו עתה שיהיה הוא במקום משה. והקדים הכתוב (פסוק ל) כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, בעבור כי הוא הקדים לחלוק על המרגלים ויהס כלב (לעיל יג ל). אבל משה אמר (פסוק לח) ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים, בעבור גודל מעלת יהושע בחכמה". הרי שליהושע, נועד עולם החכמה, בה היה צריך אח''כ להנהיג העם.

בענייני ארץ ישראל, עם ישראל זקוק לפורצי הדרך המסוגלים להיות עם רוח אחרת לעומת הציבור, שתמיד ימצא סיבות על הקושי בכיבוש הארץ וביישובה. זכות אותם חלוצים, המאמינים והנהנים מסייעתא דשמייא , אח''כ נוהרים גם שאר העם , למימוש הירושה בארץ.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב”ע פסגת זאב!

  פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב"ע פסגת זאב!

  אריאל יצחקוב, תלמיד כיתה י' ושוחר בתוכנית, זכה בשבוע שעבר בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר בחיפה. כל הכבוד! >
  המשך לקריאה