מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

שבת דברים – שבת חזון – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

שבת דברים – שבת חזון – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

שבת דברים – שבת חזון – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

ידועה סוגיית הגמרא במסכת יומא דף ט' עמוד ב' העוסקת בסיבות לחורבן בית ראשון וחורבן בית שני והיחס שביניהן.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב

"מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים....אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים .

הגמרא מבארת שבית ראשון חרב מפני שלוש עבירות חמורות שהיו באותו הדור – עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים . לעומת זאת בית שני חרב מפני שנאת חינם . ועוד לומדים מהגמרא במסקנה ששנאת חינם חמורה משלוש העברות , שהרי חורבן בית ראשון ארך "רק" שבעים שנה ואילו חורבן בית שני עדיין נמשך כאלפיים שנה וממילא כגודל הקלקול גודל התיקון , ומכאן שחמורה שנאת חינם יותר מהכול.

ואז הגמרא ממשיכה :

ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם? והכתיב +יחזקאל כא+ מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך. ואמר רבי (אליעזר): +מסורת הש"ס: [אלעזר]+ אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם! - ההיא בנשיאי ישראל הואי, דכתיב +יחזקאל כא+ זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי. ותניא: זעק והילל בן אדם יכול לכל? תלמוד לומר: היא בכל נשיאי ישראל. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו: ראשונים שנתגלה עונם - נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עונם - לא נתגלה קצם".

הסבר הגמרא : שואלת הגמרא – הרי גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם בנוסף לשלוש העבירות האחרות , ואם כן בבית ראשון היו ארבע עבירות ואילו בבית שני הייתה "רק" שנאת חינם , ואם כן נשאלת השאלה – איך ייתכן ששנאת חינם שבבית שני חמורה יותר מארבע עבירות שהיו בבית ראשון ובתוכן שנאת חינם עצמה ?

על כך עונה הגמרא שני תירוצים.

הראשון – שנאת חינם בבית ראשון הייתה רק בנשיאי ישראל ולא בכל העם , ואז שהנשיאים אכלו יחד , הם היו מאמינים זה לזה ובכל זאת "היו דוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם" , והיו מדברים לשון הרע אחד על השני , אך בעם ישראל  הייתה אהבה , אך בבית שני – שנאת החינם הייתה לא רק אצל הנשיאים אלא גם בשאר העם , ולכן שנאת חינם שהייתה בבית שני חמורה יותר מארבע העבירות שהיו בבית ראשון.

אך הייתי מבקש להתמקד בתירוץ השני של הגמרא : רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו: ראשונים שנתגלה עוונם - נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם - לא נתגלה קצם".

נכון הדבר שגם בבית ראשון וגם בבית שני הייתה שנאת חינם, אך היה הבדל עקרוני בין זו לזו. בבית ראשון הייתה שנאת חינם גלויה , כלומר- כשפלוני שנא מישהו, הוא ידע זאת כי הפלוני לא הסתיר את השנאה מחברו, אך לעומת זאת בבית שני הייתה שנאת חינם נסתרת, שנאת חינם סמויה , וכלפי חוץ היה הכול נראה כשורה . בדיבורים ובקשרים החברתיים הכול היה נראה טוב , אך מתחת לפני השטח , הייתה שנאה עמוקה מאוד בין איש לרעהו, שנאה שאותה היו מחביאים ולא מגלים ,שנאה בסתר, וזו כוונת הגמרא שאומרת בשם ר' יוחנן : "אמר ר' יוחנן :טובה ציפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים" , כלומר – בבית ראשון השנאה הייתה ידועה כלפי חוץ כציפורן חדה שרוצה לפגוע בזולתה (=את הציפורן החדה רואים וניתן להיזהר ממנה היות שהיא גלויה) , והיות שרואים אותה ניתן להיזהר ממנה – לכן נקראת בגמרא – "טובה ציפורנן של ראשונים"-כיוון שניתן להיזהר מהציפורן החדה , אך בבית שני השנאה הייתה נסתרת – "בתוך הבטן" וממנה לא ניתן להיזהר כיוון שהיא נסתרת ולכן היא יותר מזיקה.

וזו כוונת הגמרא– " ראשונים שנתגלה עוונם - נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם - לא נתגלה קצם",  והמהרש"א אומר על דברים אלו – " שהיה להם בבית שני שנאת חינם בלב, ולפנים כאילו אוהבים".

וכן כתב גם הנצי"ב מוואלוז'ין בהקדמתו לספר בראשית –  "שהיו בני בית שני צדיקים וחסידים ועמלי תורה אך לא היו ישרים בהליכות עולמים, על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהד שלא כדעתם ביראת ה' , שהוא צדוקי או אפיקורס, ובאו ע"י זה לידי שפיכות דמים בדרך ההפלגה, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית ועל זה היה צידוק הדין שה' ישר ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמומיות , אע"ג שהוא לשדם שמים, שהיה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ".

היוצא מכל מה שנאמר בהנצי"ב , שבית המקדש השני לא חרב מפני שנאת חינם , שהרי גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם, ואם כן מדוע אורך החורבן השני נמשך זמן כה רב ביחס לבית ראשון ?

אלא בית המקדש השני חרב מפני תכונת הצביעות ששררה באותו דור. הצביעות היא מחלה נוראה , כיוון שהאדם שם מסיכה או תחפושת על עצמו מבחוץ , ומבפנים הוא שונא את השני, כלפי חוץ הוא רוצה להיראות שונה עד כדי ההיפך הגמור ממה שהוא באמת. הוא צובע את עצמו בצבעים למען יראו ויחשבו שהוא מישהו אחר, מוצלח וטוב יותר.

מחלת הצביעות היא הריקבון הגדול שבאדם, ובעולם אין אפשרות לבנות על צביעות, כיוון שאחד בפה ואחד בלב – גורם לריקבון מושלם.

כל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו כאילו חרב בימיו כי עדיין סיבת החורבן בעינה עומדת.

ומה אנחנו צריכים ללמוד בימים אלו ?

אמנם אנו חיים בתקופה שמצד אחד יש התעוררות גדולה לחיפוש האמת האלוקית , והאמת הפשוטה והישרה שבין אדם לחבירו. עם ישראל צמא לתורה וליושר . אך מאידך יש עוד הרבה מה לתקן בעניין זה. לצערנו , תופעת הצביעות עדיין קיימת בתוכנו , אנחנו עדיין מחליפים צבעים כדי למצוא חן בעיני אחרים.

נחזור בע"ה לעצמנו , ליושר שלנו , נוריד את כל הצבעים העוטפים אותנו ונתגבר על מידת הצביעות שבתוכנו.

בואו ונרבה אהבת חינם , בואו ונצמצם את מידת הצביעות שבתוכנו, בואו ונאהב אחד את השני בצורה פשוטה, ומתוך כך נזכה אי"ה לבניין מקדשינו בגאולתנו השלימה , אמן.

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  מפגש 'חשיבה משתפת' לראשי מוסדות וליועצים. יום חמישי, מוצאי ט”ו בשבט 21:00-22:00
  המשך לקריאה
 • שוב נשלח למנהל: אריאל שנבל חזר לישיבה התיכונית בה למד

  שוב נשלח למנהל: אריאל שנבל חזר לישיבה התיכונית בה למד

  בתחילת שנות התשעים למד אריאל שנבל בישיבה התיכונית בני עקיבא בקרני שומרון. אוקיי, "למד" זו אולי מילה גדולה מדי. אז שלחנו אותו לשם כדי לבדוק מה השתנה. ספוילר: הכל
  המשך לקריאה