מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת חיי שרה - כולן שווין לטובה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת חיי שרה - כולן שווין לטובה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת חיי שרה - כולן שווין לטובה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פעמים רבות שואלים תלמידים-למה אני לא מצליח להשתנות ? החלטתי .....ובסוף לא מצליח לי.

ואכן השאלה קשה  – מדוע תלמידים שהחליטו לתפוס כיוון חדש וטוב לא מסוגלים להשלים את המהלך ? מה מונע מתלמיד לסיים את התהליך שעליו הוא בעצמו החליט ???

נראה לי שמפרשת השבוע נוכל לקבל תרוץ וללמוד מסר חשוב לחיים !!!!

בא ונראה כיצד לומדים זאת מפרשת השבוע .

על הפסוק בתחילת פרשת חיי שרה – "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה", אומר רש"י – מה הפסוק בא לציין במילים "שני חיי שרה" ?

עונה רש"י : התורה באה ללמדנו על שנות חיי שרה ש-"כולן שווין לטובה".

 

נשאלת השאלה – מה המעלה המיוחדת שהתורה מציינת שחייה של שרה היו במצב של "כולן שווים לטובה", וכי לא ידענו שחייה של שרה היו רצופים במצוות ומעשים טובים ?? מהו החידוש ??

 

אחד מגדולי המוסר , הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל שהיה ראש ישיבת מיר בירושלים מבאר , שהפסוק בא ללמדנו על מעלה מיוחדת בעבודת האדם על מידותיו : רציפות , התמדה, עקביות – ללא היסח הדעת.

 

בפרשת המלך כתוב : "וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו , למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו" . המלך חייב לשאת עמו כל הזמן את ספר התורה , ללא שום הפסק. מהי כוונת התורה במצווה זו ?

 

כותב בעל "מסילת ישרים" (פרק כ"ה) "ללמדנו שהיסח הדעת הוא הגורם העיקרי להפסד קניית מידת היראה" , כלומר – אם אדם או המלך רוצה לקנות את מידת היראה מה' יתברך, היסח הדעת גורם לכך שהאדם לא יוכל להתקדם ולעלות במידת היראה או בכל מידה אחרת.

לכן , נצטווה המלך שספר התורה ילך איתו לכל מקום והוא יקרא בו כל ימי חייו, וממילא ספר התורה מונע מהאדם את היסח הדעת ויש לו רציפות בקניית מידה זו – ואז ילמד "ליראה את ה'".

זהו בעצם פרוש הפסוק "כולן שווין לטובה". לשרה לא היה הפסק ולא היה היסח הדעת בעבודת ה', כל רגע היה קודש להתקדמות והתעלות רוחנית. הפסוק בעצם בא ללמד אותנו , ששרה הייתה עקבית בעבודה על מידותיה הרוחניות , שום עניין לא גרם לה להיסח הדעת, ולכן היא הגיעה לדרגות רוחניות גבוהות ביותר.

אם נשים לב , גם אצל אברהם נאמר "ואברהם זקן בא בימים" , כלומר – שאברהם הגיע לדרגה רוחנית גבוהה מאוד, וזאת בזכות הרציפות וההתמדה שלו בעבודת ה'. בא עם כל הימים – ללא הפסק בימים.

 

 

 

מרן הרב חיים שמואלביץ זצ"ל הוסיף כך בספרו שיחות מוסר: ידוע הסיפור שר' עקיבא התחיל את לימוד התורה שלו בגיל מאוחר מאוד ( גיל 40 ) .

וכך מספרת הגמרא במסכת כתובות ס"ב :

"ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה: אין. איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. שמע אבוה אפקה מביתיה, אדרה הנאה מנכסיה. אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי. שמעיה לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה קא מדברת אלמנות חיים? אמרה ליה: אי לדידי ציית, יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא עבידנא, הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי. שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה, אמרו לה שיבבתא: שאילי מאני לבוש ואיכסאי, אמרה להו: +משלי י"ב+ יודע צדיק נפש בהמתו. כי מטיא לגביה, נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, הוו קא מדחפי לה שמעיה, אמר להו: שבקוה, שלי ושלכם שלה הוא......".

 

תרגום הסיפור : רחל ,אשת רבי עקיבא בת כלבא שבוע הייתה אשתו של התנא רבי עקיבא. היא שלחה  מיוזמתה את בעלה לבית המדרש, למשך תקופה ארוכה של עשרים וארבע שנים, הסכימה לריחוק פיזי מבעלה ,נשאה לבדה בעול הבית, רק כדי שבעלה ילמד תורה.

ר' עקיבא, רועה הצאן העני התארס עם רחל, בתו של כלבא שבוע. שמע אביה ונישל אותה מכל נכסיו. אמרה רחל לר' עקיבא : לך תלמד תורה והוא אכן הלך ללמוד שתים עשרה שנים בבית מדרשם של ר' אליעזר ור' יהושע. לאחר שתים עשרה שנים חזר לביתו ושמע מאחורי הדלת רשע אחד שאומר לרחל, שאביה, כלבא שבוע צדק – "ר' עקיבא עזב אותך". ענתה רחל: "אם הוא היה שומע בקולי הייתי מבקשת ממנו שילך ללמוד תורה עוד שתים עשרה שנה"! , וכך ר' עקיבא עשה, מבלי לראות את אשתו וחזר ללמוד עוד 12 שנה.

לאחר עשרים וארבע שנים חזר ר' עקיבא כרב מפורסם שעשרים וארבעה אלף תלמידים מלווים אותו, וכל בני העיר באו לקדם את פניו . שאל אותה אותו רשע לאן את הולכת ? אמרה לו : "יודע צדיק נפש בהמתו", הוא מכיר אותי ואני הולכת לקבל את פני בעלי הרב ר' עקיבא. כשהיא התקרבה לר' עקיבא התחילו החכמים לדחוף ולדחות אותה. אמר ר' עקיבא הניחו לה שתורתי שלי שלכם ושלה הוא..........

 

סיפור זה קשה מאוד  – הרי ר' עקיבא בא לביתו לאחר 12 שנה שלמד תורה מחוץ לביתו , וטרם היכנסו לביתו שמע מעבר לדלת שאשתו משיבה לרשע "אם היה שומע אותי היה שוהה בבית המדרש עוד 12 שנה" וכששמע ר' עקיבא את המילים הללו יוצאים מפיה של אשתו  , חזר מייד לבית המדרש, ולא נכנס אפילו לרגע לביתו. וקשה להבין – הרי רחל שלחה אותו ללמוד בבית המדרש, ומגיע לה קצת הכרת הטוב , ומדוע לא נכנס לרגע אחד לשמח את ליבה???

 

אלא , ר' עקיבא ראה את החיסרון הגדול שבהיסח הדעת , הוא ידע שההפסק והיסח הדעת יגרום לו להפסק ולרצף בלימוד התורה. ידע ר' עקיבא שאינו דומה לימוד של 24 שנה , ל-12 שנה ועוד 12 שנה. ידע ר' עקיבא שלימוד עם הפסקה (היסח הדעת) בלימודו , אינו דומה ללימוד של 24 שנה ברצף אחד.

וזהו בעצם ההסבר אצל אברהם – "בא בימים" , וכן אצל שרה – "כולן שווין לטובה, שהיה להם רצף אחד של חיים, שלא היה להם בחייהם שום הפסק בעבודת ה', אלא כל חייהם הקדישו לקיום את התורה ולעבוד את ה' .

בנים יקרים ואהובים ,

מה אנו צריכים ללמוד מעניין זה ?

כל אחד מאתנו יכול להגיע לדרגות גבוהות בלימוד התורה ובעבודת ה' שלנו, או בעצם בכל דבר שהבן מחליט. אלא שההפסקות והיסח הדעת הוא בעוכרינו. ההפסקות גורמות לניתוקים בדרכנו החינוכית. כל פעם מתקדמים שלב......עובר הזמן ויש היסח הדעת ....ומתחילים שוב מהתחלה .

זהו הלקח מסיפור האבות והאימהות: כל אחד מאתנו צריך להשתדל למעט את ההפסקות ןאת היסח הדעת שמביא אותנו לידי קטיעת הרצף , העקביות וההתמדה בעבודת ה' שלנו .

בע"ה נמשיך לדגול בברכת "עלה נעלה" בכל דרכינו ונגיע לדרגות גבוהות אי"ה כאבותינו וזאת ללא הפסקות והיסח דעת באמצע התהליכים.

 

ומה לעניין זה ולחודש הארגון של בני"ע ??

אנו עומדים בשיאם של ימי חודש הארגון של בני-עקיבא. בעוד מס' שבועות גם תנועת עזרא תחוג את שבת הארגון. ב"ה ישיבתנו התברכה במאות בנים יקרים שפועלים בתנועות הנוער – הן כמדריכים והן כחניכים.

אנו ממש שמחים ומאושרים שאלו בנינו.

זוהי הזדמנות גם לקרוא לכל בנינו היקרים שעדיין לא פעילים בתנועות הנוער , להיכנס לתנועות בנ"ע ועזרא , לפעול בהם ולקדש שם שמים ברבים .

גם כאן, יש חשיבות להגיע לפעולות באופן רציף, לא להגיע לשבת אחת ואח"כ לעשות הפסקה. רק פעולה ופעולה ועוד פעולה ברצף יכולה להביא ברכה לחניכים. רצף הפעילות גורם לתהליך מושלם.

 

בנים יקרים : אנא , הביאו את המטען הרוחני שאתם מקבלים בישיבה אל הפעילות בתנועות הנוער . תמשיכו להיות בני תורה גם בצביעת הקירות וגם בתסי"ם ובכל הפעילויות שאתם פועלים בסניפים והשתדלו להיות כאברהם אבינו.

יש לכם ב"ה מטען רב , חשוב שמטען זה יבוא לידי ביטוי בפעילות בתנועה.

 

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • נטועות בארץ

  נטועות בארץ

  תלמידות הפנימייה של אולפנת בני עקיבא סגולה החליטו ליזום נטיעות לכבוד ראש חודש שבט מסביב לפנימייה.
  המשך לקריאה